[Dhamma Hipster] ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

การปฏิบัติธรรม กระทำความดี ไม่ได้ช่วยให้เราแคล้วคลาดจากภยันตราย หรือหลุดพ้นจากความวิบัติใดๆ แต่ธรรมะจะช่วยให้เรารู้ว่าจะวางใจอย่างไรไม่ให้เกิดทุกข์ การเสื่อมสลายคือสัจธรรม เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นจริงแท้แน่นอน การวางจิตใจไม่ให้เข้าไปติดอยู่ในภัยวิบัตินั้นได้ต่างหาก คือผลลัพธ์จากการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง 🙂